ผ่าฟันคุด & ถอนฟันคุด สาเหตุ อาการ การรักษา ราคาเท่าไหร่ โดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ฟันคุด ผ่าฟันคุด ถอนฟันคุด

ผ่าฟันคุด

” ฟันคุดไม่เอาออกได้ไหม? ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ยังไม่ปวด ” ฟันคุด ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคุด ขึ้นไม่ได้แน่ๆ หรือขึ้นได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้น แต่เจ้าฟันซี่นี้มักจะก่อปัญหาตามมาทีหลัง เพราะมักจะทำให้เกิดการอักเสบของเหงือก

เนื่องจากเป็นบริเวณที่ทำความสะอาดยาก และมักมีเศษอาหารเข้าไปติดเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียต่างๆเอาไว้ แล้วยังก่อให้เกิดฟันผุด้านประชิดของฟันที่อยู่ติดกับฟันคุดอีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นฟันที่ไม่ได้ใช้งานและเกิดผลเสียต่างๆในภายหลัง คุณหมอจึงแนะนำให้ผ่าฟันคุดก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมานั่นเอง

ฟันคุดคืออะไร

ฟันคุด คืออะไร

ฟันคุด หรือ wisdom tooth หรือ impacted tooth คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ หรืออาจจะขึ้นมาได้บ้างแต่อาจมีแนวของฟันที่ล้มเอียงขึ้นได้ไม่เต็มซี่ หรือไม่สามารถขึ้นมาได้เลย โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงฟันกรามใหญ่ซี่ที่สาม (third molar)

ซึ่งเป็นฟันกรามใหญ่ซี่ในสุดของช่องปาก การที่ฟันซี่นี้ไม่สามารถขึ้นมาได้ปกตินั้นมีจากหลายสาเหตุ เช่น พื้นที่สันกระดูกขากรรไกรไม่เพียงพอในการขึ้นของฟันซี่นี้ หรือฟันซี่นี้มีรูปร่างแนวฟันที่ไม่ตั้งตรงจึงขึ้นแบบปกติไม่ได้ หรือมีรอยโรคกีดขวางการขึ้นของฟันอยู่ เป็นต้น

ฟันฝัง

ฟันฝัง (embedded tooth) คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ฝังอยู่ในบริเวณกระดูกขากรรไกร ซึ่งหมายถึงฟันซี่ไหนก็ได้ในช่องปากที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนในการขึ้นของฟัน (eruptive force) แล้ว ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับฟัน เขี้ยว (canine) หรือ ฟันกรามน้อย (premolar) ฟันฝังนั้นบางกรณีจำเป็นต้องผ่าเพื่อนำฟันฝังออก แต่บางกรณีก็สามารถใช้การจัดฟันช่วยดึงฟันให้ขึ้นมาในช่องปากได้ (artificial eruption) โดยควรให้ทันตแพทย์เฉพาะทางทางด้านการจัดฟัน (orthodontist) เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษาให้

สาเหตุการเกิดฟันคุด

ฟันคุดส่วนใหญ่มักจะพบในช่วงอายุ 16-25 ปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ฟันกรามหลังสุดซี่ที่ 3 เจริญและพยายามจะดันเพื่อขึ้นมาในช่องปาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขนาดของขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟัน หรือมีฟันซี่อื่นหรือรอยโรคอื่นๆ มากีดขวางทำให้ฟันไม่สามารถโผล่ขึ้นมาพ้นเหงือกสู่ช่องปากได้

ลักษณะของฟันคุด (รูปแบบการขึ้นของฟันคุด)

ลักษณะของฟันคุด ที่แบ่งตามรูปแบบการเอียงตัวของตัวฟัน
โดยจะแบ่งโดยอาศัยความสัมพันธ์ของฟันที่อยู่ข้างเคียง

 1. Mesioangular impaction หรือ Mesial impaction เป็นฟันคุดที่พบได้บ่อยที่สุด โดยตัวฟันล้มเอียงเข้าหาฟันกรามแท้ซี่ที่สอง ไม่สามารถขึ้นมาได้เต็มซี่
 2. Distoangular impaction หรือ Distal impaction ฟันคุดที่ตัวฟันล้มเอียงออกจากฟันกรามแท้ซี่ที่สอง ทำให้มีส่วนของกระดูกกรามขัดขวางอยู่จึงไม่สามารถขึ้นมาได้เต็มซี่ กรณีนี้ในฟันคุดล่างจะเป็นฟันที่มีความยากในการผ่าตัดออก
 3. Vertical impaction ฟันคุดที่ขึ้นได้ตรงๆ เป็นหนึ่งในลักษณะฟันคุดที่สามารถถอนออกได้ แต่ในบางกรณีก็อาจจะไม่สามารถขึ้นได้เนื่องจากมีเหงือกที่หนาคลุมอยู่ เกิดการปวดการอักเสบขึ้น ทำให้จำเป็นต้องผ่าออก
 4. Horizontal impaction ฟันคุดที่ขึ้นมาไม่ได้ และมีตัวฟันล้มในแนวนอนหรือแนวระนาบเมื่อเทียบกับฟันกรามซี่ที่สอง กรณีนี้ในฟันคุดล่างจะเป็นฟันที่มีความยากในการผ่าตัดออก
 5. Inverted impaction พบได้น้อย ฟันคุดที่มีลักษณะกลับหัว โดยมีส่วนของตัวฟันหันลงด้านล่าง และรากฟันขึ้นทางด้านบนแทน

ลักษณะของฟันคุด ที่แบ่งตามรูปแบบการขึ้นของฟัน

 1. Bony impaction หรือ ฟันคุดที่ยังอยู่ภายในกระดูกทั้งหมด
 2. Partial bony impaction หรือฟันคุดที่ขึ้นมาในช่องปากได้เพียงบางส่วน และบางส่วนของตัวฟันยังอยู่ในกระดูก เพราะฟันคุดนี้ไม่สามารถขึ้นได้เต็มซี่เพราะอาจมีการเอียงในลักษณะต่างๆ (ตามที่อธิบายไว้ในการแบ่งฟันคุดตามรูปแบบการเอียงตัวของตัวฟัน)
 3. Soft tissue impaction ฟันคุดที่ขึ้นมาจากกระดูกได้ แต่ยังมีเหงือกคลุมบางส่วน ฟันคุดชนิดนี้อาจจะสามารถผ่าแต่เหงือกออกได้ โดยไม่ต้องมีการกรอกระดูก หรือบางกรณีอาจจะถอนออกได้

ตำแหน่งที่ฟันคุดขึ้น

ตำแหน่งของฟันคุด

ฟันคุดโผล่อยู่ในตำแหน่งที่เป็น ฟันกรามซี่ในสุด ของทั้งฟันบนและฟันล่าง มีด้วยกันทั้งหมด 4 ซี่ และเป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ หรือมีฟันซี่อื่นๆมาขวางทิศทางการขึ้นของฟันไว้ บางซี่อาจขึ้นมาในลักษณะตรง เอียง หรือเป็นแนวนอน คุณหมอจึงแนะนำให้เอาออกก่อนที่จะเกิดปัญหา

เนื่องจากการผ่าฟันคุดออกในขณะที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อและการหายของแผลที่ยากกว่าปกติ นอกจากนี้หากมีฟันผุในซี่ที่อยู่ติดกับฟันคุด ก็จะยากต่อการบูรณะหรืออุด อาจจะต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไปพร้อมกับฟันคุดเลยก็ได้ รู้อย่างนี้แล้วคงไม่อยากเก็บฟันเจ้าปัญหานี้ไว้ใช่ไหมหละคะ

ถอนฟันคุด ผ่าฟันคุด ต่างกันอย่างไร

ฟันคุดมักจะเจอในฟันกรามซี่ในสุด ซึ่งในบางกรณีหากขากรรไกรเรามีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ และทิศทางการขึ้นของฟันขึ้นได้ตรง กรณีฟันกรามซี่นี้ก็จะขึ้นตรงโผล่มาในช่องปาก หากเป็นลักษณะแบบนี้คุณหมอก็จะสามารถถอนออกได้ไม่ต้องใช้การผ่า

แต่หากฟันกรามซี่นั้นโผล่ขึ้นมาไม่เต็มซี่ ไม่ว่าจะขึ้นตรงหรือเอียง หรือแม้แต่ในบางกรณีที่โผล่ขึ้นมาแล้วเต็มซี่แต่ทิศทางการขึ้นพุ่งเข้าหาฟันซี่ข้างๆ ซึ่งการพยายามไปงัดออกโดยที่ไม่ผ่าอาจจะส่งผลอันตรายต่อฟันซี่ข้างๆได้

อาการเมื่อเกิดฟันคุด

อาการต่างๆ ที่เกิดจากการที่ฟันคุดเริ่มงอกออกจากเหงือกมีดังนี้

 • ปวดมากแบบไม่สามารถระบุได้ว่าปวดฟันซี่ไหน
 • ปวดบวม เป็นหนอง เพราะเหงือกอักเสบ
 • ฟันใกล้เคียงอาจถูกเบียบดัน ทำให้เกิดฟันซ้อนเกได้
 • ฟันที่อยู่หน้าฟันคุดที่มีฟันคุดมาเบียด อาจเกิดการผุ จากการทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง เพราะมีซอกให้เศษอาหารมาติดกักได้ อาจเกิดอาการปวดขึ้น หากอาการผุทะลุถึงโพรงประสาทฟัน
 • บางรายอาจปวดร้าวที่ชักนำ (referred pain) ขึ้นไปถึงบริเวณเบ้าตา หู ขมับ ใบหน้า หรือทำให้ปวดศีรษะได้
 • บางรายอาจไม่พบอาการปวด

ถ้าไม่ผ่าฟันคุด ไม่ถอนฟันคุด จะเป็นอย่างไร

“ไม่ผ่าฟันคุดได้ไหม” เป็นคำถามที่คนไข้หลายคนมันจะถาม เมื่อคุณหมอพบว่ามีฟันคุด
ฟันคุด ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคุด ขึ้นไม่ได้แน่ๆ หรือขึ้นได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้น แต่เจ้าฟันซี่นี้มักจะก่อปัญหาตามมาทีหลัง เพราะมักจะทำให้เกิดการเหงือกอักเสบ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ทำความสะอาดยาก และมักมีเศษอาหารเข้าไปติดเป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียต่างๆเอาไว้ แล้วยังก่อให้เกิด คราบหินปูน และฟันผุด้านประชิดของฟันที่อยู่ติดกับฟันคุดอีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นฟันที่ไม่ได้ใช้งานและเกิดผลเสียต่างๆในภายหลัง คุณหมอจึงแนะนำให้เอาออกก่อนที่จะเกิดปัญหา

 1. เพื่อป้องกันอาการปวด เพราะตัวฟันคุดเองมีแรงผลักเพื่อจะงอกขึ้นมาในขากรรไกร แต่ถูกกันหรือติดโดยฟันข้างเคียง อาการปวดมีตั้งแต่ทนได้จนกระทั่งปวดมาก ในบางครั้งอาจมีอาการปวดแบบส่งต่อหลังจากตำแหน่งฟันคุดไปยังบริเวณอื่นของใบ หน้า เช่น ปวดหน้าหู ปวดตา ปวดศีรษะ เป็นต้น
 2. เพื่อป้องกันการอักเสบของเหงือกที่ปกคลุมฟัน เพราะจะมีเศษอาหารเข้าไปติดอยู่ใต้เหงือก แล้วไม่สามารถทำความสะอาดได้ เชื้อแบคทีเรียที่มาสะสมอยู่จะทำให้เหงือกอักเสบ ปวดและบวมเป็นหนอง ถ้าทิ้งไว้การอักเสบจะลุกลามไปใต้คาง หรือใต้ลิ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ง่าย นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
 3. เพื่อป้องกันฟันข้างเคียงผุ ซอกฟันระหว่างฟันคุดกับฟันกรามซี่ที่สองที่อยู่ชิดกันนั้น ทำความสะอาดได้ยาก เศษอาหารจะติดค้างอยู่ทำให้เกิดฟันผุได้ทั้งสองซี่
 4. เพื่อป้องกันการละลายตัวของกระดูก แรงดันจากฟันคุดที่ พยายามดันขึ้นมา จะทำให้กระดูกรอบรากฟัน หรือรากฟันข้างเคียงถูกทำลายไป
 5. เพื่อป้องกันการเกิดถุงน้ำหรือเนื้องอก ฟันคุดที่ทิ้งไว้นาน เนื้อเยื่อที่หุ้มรอบฟันคุด อาจจะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นถุงน้ำ แล้วโตขึ้นโดยไม่แสดงอาการเลย จนในที่สุดเกิดการทำลายฟันซี่ข้างเคียง และกระดูกรอบ ๆ บริเวณนั้น หากไม่เคยได้รับการตรวจฟัน มักจะรู้ตัวอีกทีเมื่อเห็นใบหน้าเอียงหรือขากรรไกรข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้าง ซึ่งถ้าพบและรีบทำการผ่าตัดออกได้เร็ว การสูญเสียอวัยวะ ขากรรไกรก็น้อย ยังสามารถรักษารูปหน้าให้เหมือนเดิมได้ แต่ถ้าถุงน้ำหรือเนื้องอกมีขนาดใหญ่มากๆ ก็อาจต้องตัดขากรรไกรบางส่วนออก การรักษารูปใบหน้าให้เหมือนเดิมก็ทำได้ยากขึ้น
 6. เพื่อป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก เนื่องจากการที่มีฟันคุดฝังอยู่ จะทำให้กระดูกขากรรไกรบริเวณนั้นบางกว่าตำแหน่งอื่น เกิดเป็นจุดอ่อน เมื่อได้รับอุบัติเหตุ หรือกระทบกระแทก กระดูกขากรรไกรบริเวณนั้นก็จะหักได้ง่าย

ผ่าฟันคุด อันตรายไหม

การผ่าฟันคุด ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เนื่องจากเป็นการผ่าตัดเล็ก แต่ควรทำโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อลดความเสี่ยง และอาการปวด บวมหลังผ่า รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการผ่าฟันคุดได้ เนื่องจากคุณหมอมีความเชี่ยวชาญและชำนาญโดยตรง รวมถึงทางคลินิกทันตกรรมสีวลีของเรา

คุณหมอมีการตรวจประเมินโดยใช้ฟิล์มเอกซเรย์ร่วมด้วย และในบางกรณีที่ฟันคุดมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณหมอก็จะทำการเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ หรือการทำ CT Scan เพื่อช่วยบอกตำแหน่ง บอกความเสียหายโดยรอบ และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าฟันคุดได้ดีกว่าการเอกซเรย์ฟันโดยปกติทั่วไปค่ะ

การเตรียมตัวก่อนผ่าฟันคุด

 1. คนไข้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวที่ทำการรักษาอยู่ ก่อนเข้ารับการผ่าฟันคุด
 2. คนไข้ต้องวัดความดันก่อนเข้าผ่าฟันคุด ในกรณีที่ความดันโลหิตสูงหรือต่ำจนเกินไป ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าฟันคุด
 3. งดการสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะจะมีผลต่อการหยุดของเลือดและการหายของแผลหลังการผ่าฟันคุดได้
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้ร่างกายอ่อนแรง
 5. ทานอาหารมาให้เรียบร้อนก่อนการผ่าฟันคุด แต่ไม่ควรทานจนอิ่มเกินไป
 6. ทำความสะอาดช่องปากให้สะอาด ก่อนเข้าพบทันตแพทย์
ขั้นตอนการผ่าฟันคุด

ขั้นตอนการผ่าฟันคุด

 1. ทันตแพทย์จะทำการเอกเรย์ช่องปาก เพื่อตรวจเช็คดูตำแหน่งการขึ้นของฟันคุด เพื่อวางแผนการผ่า
 2. ทันตแพทย์จะทำการใส่ยาชา ในบริเวณที่จะทำการผ่าฟันคุด และรอจนยาชาออกฤทธิ์
 3. ขั้นตอนการผ่าฟันคุด ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเปิดเหงือก หลังจากนั้นผ่าฟันคุดออก และเย็บปิดปากแผล
 4. ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาหลังการผ่าฟันคุดให้แก่คนไข้

การดูแลช่องปากหลังผ่าฟันคุด

ข้อแนะนำหลังการถอน ผ่าฟันคุด

 1. กัดผ้าก๊อตให้แน่น ห้ามอม หรือบ้วนน้ำลาย 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นหากยังมีเลือดไหลออกมา ให้กัดผ้าก๊อตแผ่นใหม่ที่ให้ไปต่ออีก 1 ชั่วโมง
 2. ห้ามอมน้ำแข็ง หรือน้ำอุ่น และห้ามรับประทานอาหารรสจัดใน 2-3 วันแรก
 3. ห้ามบ้วนน้ำแรงๆ หรือใช้น้ำยาบ้วนปากใน 3 วันแรก ถ้าจำเป็นให้บ้วนเบาๆ มิฉะนั้นเลือดที่กำลังจะแข็งตัวอาจหลุดไป และทำให้ปวดแผลได้
 4. ห้ามเอานิ้วมือ ไม้จิ้มฟัน แคะ เขี่ยบริเวณแผล และห้ามดูดหรือเลียแผล
 5. แปรงฟันทำความสะอาดได้ตามปกติ เพียงแต่ให้ระวังแผลที่ถอนหรือผ่าฟันคุดมา
 6. รับประทานยาให้ครบตามที่ทันตแพทย์สั่ง
 7. ห้ามดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่เป็นเวลา 3 วัน
 8. กรณีที่เป็นแผลผ่าฟันคุด ควรประคบเย็น ภายหลังจากผ่าฟันคุด 1-2 วัน
 9. ห้ามออกกำลังกายหนัก 3 วันแรกหลังจากถอนฟันหรือผ่าฟันคุด
 10. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เลือดไหลไม่หยุดเกิน 1 วัน หรือมีอาการปวดแผลมากขึ้นเรื่อยๆไป เกิน 3 วัน ควรกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจอีกครั้ง

ระยะเวลาในการผ่าฟันคุด

ระยะเวลาในการผ่าฟันคุด : จะใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของฟันคุด และความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ที่ทำการผ่า หลังยาชาหมดฤทธิ์ ก็อาจจะมีอาการปวดอยู่ประมาณ 2-3 วัน

ระยะพักฟื้น : อาการเจ็บ หรือปวดจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับหลังผ่าฟันคุดประมาณ 2-3 วัน ระยะเวลาในการฟื้นตัวจนกลับมาปกตินั้น ประมาณ 3-4 วัน หรือไม่เกิน 1-2 สัปดาห์

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าฟันคุด

แม้การผ่าฟันคุดจะเป็นการผ่าตัดเล็ก แต่ก็อาจเกิดอาการข้างเคียงหลังผ่าได้ เป็นปกตินะคะ เช่น

 1. บวม : โดยอาจมีอาการบวม 2-3 วันหลังผ่า หรือประมาณ 1สัปดาห์หลังการผ่าฟันคุด โดยขึ้นกับแต่ละบุคคล คนไข้สามารถประคบอุ่นเพื่อลดอาการบวมได้ โดยให้เริ่มประคบอุ่นวันที่ 3 หลังการผ่าฟันคุดไป
 2. ปวด : อาการปวดอาจเกิดขึ้นได้หลังยาชาหมดฤทธิ์ หากมีอาการปวดคนไข้สามารถทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้
 3. อ้าปากได้น้อย : เกิดจากการอักเสบหรือหดเกร็งของกล้ามเนื้อ สามารถบรรเทาได้โดยการประคบอุ่นหรือทานยาตามแพทย์สั่ง
 4. เจ็บแปลบๆ : มีอาการชาที่ริมฝีปาก หรือลิ้น โดยอาจเกิดขึ้นจากฤทธิ์ของยาชา หรือกรณีที่ฟันคุดอยู่ลึกมากๆ อยู่ใกล้กับเส้นประสาท แต่จะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ

 

การผ่าฟันคุด ราคาเท่าไหร่

ผ่าฟันคุดเริ่มต้นที่ 1,500 – 4,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของฟันคุด และความยากง่าย คนไข้สามารถใช้สิทธิเบิกประกันสังคมได้ 900 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ผ่าฟันคุดที่ไหนดี

“ศูนย์ผ่าฟันคุด ฟันฝัง ทันตกรรมสีวลี” ให้การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ช่องปากโดยตรง การผ่าฟันคุด ฟันฝัง จึงไม่น่ากลัวอย่างที่คิด อย่าทนเจ็บ ทนปวด ปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาอาจส่งผลกระทบข้างเคียงได้นะคะ

สามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางเพื่อตรวจประเมินการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้การรักษาและเอกซเรย์ทั้ง 3 มิติ และ CT Scan ได้ที่ ทันตกรรมสีวลี รังสิตคลอง 2 ปทุมธานีนะคะ

การเลือกผ่าฟันคุดกับทันตแพทย์เฉพาะทาง

การเลือกผ่าฟันคุดกับทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgeon) คือ คุณหมอที่จบการศึกษาหรือสำเร็จการอบรมสาขาวิชาเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร มีความเชี่ยวชาญด้านงานทันตกรรมที่เกี่ยวกับความผิดปกติในช่องปาก ใบหน้า ขากรรไกร โดยการรักษาของทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุด การผ่าฟันฝัง การผ่าตัดนำรอยโรคในช่องปากหรือในกระดูกขากรรไกรออก

การผ่าฟันคุด แม้จะเป็นการผ่าตัดเล็ก แต่ควรทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมช่องปาก เนื่องจากการถอนฟันคุด หรือผ่าฟันคุดจะมีความซับซ้อน และอาจเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้มากกว่าการถอนฟันธรรมดาทั่วไป ข้อดีคือ

 1. มีความแม่นยำในการผ่า : เนื่องจากทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมช่องปากที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง
 2. ใช้เวลาในการผ่าน้อยกว่า : เนื่องจากทันตแพทย์เฉพาะทางมีประสบการณ์สูงในด้านการถอน หรือผ่าฟันคุดโดยตรง ทำให้สามารถวางแผน และผ่าฟันคุดได้อย่างมืออาชีพ
 3. ปวด บวมหลังผ่าน้อย : เมื่อทันตแพทย์ผู้ผ่าฟันคุดเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางจึงทำให้แผลหลังการผ่าฟันคุดมีขนาดเล็ก แผลหายไว คนไข้จึงปวด บวมหลังผ่าน้อย และใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน

คำถามที่พบบ่อย

ผ่าฟันคุด เจ็บไหม

ผ่าฟันคุดเจ็บไหม? ผ่าฟันคุดเป็นการผ่าตัดเล็ก ทันตแพทย์จะใช้วิธีฉีดยาชาเฉพาะจุด แต่ละตำแหน่งก็จะรู้สึกแตกต่างกันเล็กน้อย พอยาชาเริ่มออกฤทธิ์คุณหมอจึงจะเริ่มทำหัตถการผ่าฟันคุด ในขั้นตอนระหว่างนี้อาจจะมีรู้สึกบ้าง แต่ไม่เจ็บนะคะ ทันตแพทย์จะชวนคนไข้พูดคุยเพื่อคลายความกังวลไปด้วยค่ะ

ผ่าฟันคุด ตัดไหมกี่วัน

หลังผ่าฟันคุด คุณหมอจะนัดเข้ามาเพื่อติดตามอาการและตัดไหม หลังจากผ่า 7 วัน

จำเป็นต้องผ่าฟันคุดก่อนจัดฟันไหม

ไม่จำเป็นต้องผ่าออกก่อนจัดฟัน ยกเว้นบางกรณี เช่น ฟันซี่ที่ติดกับฟันคุดผุ ก็ต้องเอาฟันคุดออกก่อน โดยปกติแล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้เอาฟันคุดออกระหว่างจัด หรือก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน เพราะหลังจากที่เราเคลื่อนฟันแล้ว อาจทำให้นำฟันคุดออกได้ง่ายขึ้น

สรุป

ผ่าฟันคุดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ดังนั้นอย่าทนเจ็บ ทนปวด ปล่อยทิ้งไว้นานไม่รักษา อาจส่งผลกระทบข้างเคียงหรือเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้นะคะ เช่น ปัญหาเหงือกอักเสบ เหงือกบวม ดังนั้นหากคนไข้เริ่มมีอาการ หรือตรวจพบว่ามีฟันคุด แนะนำให้เข้ามาพบกับคุณหมอเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมช่องปากที่คลินิกทันตกรรมสีวลีของเรา เพื่อรับการตรวจและวางแผนการรักษาก่อนจะเกิดอาการปวด หรืออักเสบรุนแรงนะคะ