Sivalee Dental Center by Specialist

หมอกรกช สีวลี
คุณหมอ ก้อย

ทพญ.กรกช จิรภัทรสุนทร

Dr.Korakot Jirapatsunthorn

หมอกรกช สีวลี
คุณหมอ ก้อย

ทพญ.กรกช จิรภัทรสุนทร

Dr.Korakot Jirapatsunthorn

ประวัติการศึกษา

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์หรือฟันปลอม

การศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรการศึกษาต่าง ๆ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบันทันตกรรม Thai-German Basic Implantology Course